Vměstnat do pár vět informace o jednom z nejrozšířenějších kovů, který nás od dávných věků po současnost provází nejen na naší planetě, ale také nás obklopuje ve vesmíru, je nemožné.  Je ale možné vás pozvat k návštěvě pozoruhodného kraje Zlatých Hor. 

 

Historie železa

Před asi 3.000 lety (př. n. l.) ukončila pozdní dobu kamennou slitina dvou kovů, mědi a cínu, bronz. 

Toto období, nazývané jako doba bronzová, bylo po trvání asi tisíce let vystřídáno dobou železnou.

A zde mi dovolte ocitovat z M. Waltariho Egypťana Sinuheta (pozn.):

„Neboť - dle mého mínění - bohatství Chetitů pochází z dolů, v nichž dolují vězni a otroci kromě zlata a mědi jakýsi jiným národům neznámý kov, jejž nazývají železem a jenž se leskne šedě a modře a je tvrdší než všechny kovy a tak drahý, že se z něho dělaly v Babyloně šperky, avšak Chetité dělají z něho zbraně. Ale jak dokáží kovat a zpracovávat tento kov, to nevím, neboť se neroztaví teplem jako měď. Viděl jsem jen na vlastní oči…“

Starší doba železná je ve střední Evropě nazývána jako doba halštatská (cca 1.000 – 500 let př. n. l.) a mladší doba železná (cca 500 – až po narození Krista), je nazývaná jako doba laténská. V této době žili na území dnešní České republiky Keltové, kmen Bójů. Na území dnešních Zlatých Hor se zřejmě nevyskytovali. Jejich nejbližší stopy pochází z oblasti Polska (Ratiboř).

 

Geologie ložisek železných rud v Jeseníkách

Patrně k nejstarším ložiskům železných rud, tj. Fe-rud, které byly na území Jeseníků těženy, náleží rudy typu Sydvaranger (Švagrov, Františkova myslivna), tj. páskované magnetitové rudy s kvarcitem, vyvinuté v desenské klenbě.

Následují magnetitové rudy spjaté s amfibolity (Seč u Jeseníku, Rejvíz).

Největší význam ovšem měly Fe-rudy typu Lahn-Dill, které jsou vyvinuty ve Šternbersko-hornobenešovském pruhu (Horní Životice, Čabová) a vrbenských vrstvách (Malá Morávka, Zlaté Hory). Jsou devonského stáří. Jsou složeny převážně z magnetitu, hematitu a křemičitanů železa (chamositu).

U Zlatých Hor byly železné rudy těženy štolou Fanny, Tobias a Melchior I a Melchior II.

 

Mineralogie

Magnetit, Fe3O4, je nejbohatší železnou rudou, s obsahem 72% Fe.

Hematit, Fe2O3, s obsahem až 70% Fe, ale zpravidla méně.

Limonit (hnědel), přibližně FeO(OH), 40 – 50% Fe. V minulosti byl zřejmě kvůli povrchovým výskytům a snazšímu zpracování těžen jako vůbec první železná ruda.

Z důlních děl v Horním Údolí popsal prof. F. Glocker z Wroclavi v roce 1827 nový minerál, křemičitan Fe, který nazval stilpnomelan.

 

Zvu vás všechny k návštěvě Zlatých Hor. A ti z vás, kteří máte zájem i o hlubší sondu do světů geologie a minerologie mne neváhejte kontaktovat 

RNDr. Stanislav Staněk